header_1
 

MR

MR

 

De medezeggenschapsraad (MR) is een overlegorgaan van ouders en personeel en staat voor

inspraak en medezeggenschap. De MR spreekt voor zowel ouders, leerlingen, als personeel. Via de

MR (en de GMR) hebben zowel ouders als leerkrachten invloed op het beleid van de school. Het is

de taak van de MR ervoor te zorgen dat de meningen en belangen van de achterban worden

vertegenwoordigd.

De MR van onze school wordt gevormd door twee ouders en twee leerkrachten.

Oudergeleding: Ingeborg Barneveld en Remco Besselink.

Personeelsgeleding: Rian Gerritsen en Rikie Lueb.

 

Uw mening en suggesties

Als ouder kunt u de MR voorzien van waardevolle informatie. Wat leeft er, wat is uw mening, heeft u

suggesties, waar zit u over in? Door deze informatie weten we wat belangrijk is en waar we onze

aandacht aan moeten geven.

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) functioneert bovenschools en bestaat uit

een afvaardiging van ouders en teamleden van de scholen van Stichting PRO8 vallen. De GMR

adviseert het college van bestuur in m.n. school overstijgende zaken. Bij sommige beslissingen heeft

zij instemmingsrecht.