header_1
 

Welkom

Basisschool “het rondeel”, Beek

Ieder kind is uniek en heeft recht op adequate begeleiding en aandacht. We vinden dat elk kind zich

naar eigen aanleg en in eigen tempo moet kunnen ontwikkelen. We bieden, binnen de grenzen van

onze mogelijkheden en rekening houdend met de kerndoelen, in een uitdagende leeromgeving een

gedifferentieerd onderwijsaanbod aan. Deze differentiatie is terug te vinden in de verschillende

manieren en niveaus waarop geleerd kan worden die de school biedt.

Wij zijn een school, met vertrouwen en aandacht voor iedere leerling en zijn/haar ontwikkeling.

Wanneer leerlingen leren waar ze goed in zijn, zijn ze later in staat om het verschil te maken.   

Op basisschool Het Rondeel gaan we uit van verschillen. De leerlingen worden mede verantwoordelijk voor hun leerproces gemaakt en krijgen het vertrouwen om ook zelf keuzes te maken. Ze ontwikkelen eigen normen en waarden en weten wie ze kunnen en willen zijn. Ze gaan respectvol om met anderen en tonen belangstelling voor de ander.

Op Het Rondeel worden hoge opbrengsten nagestreefd en stemmen leerkrachten hun onderwijs en onderwijsgedrag af op de diverse behoeften van leerlingen. Elk kind wordt uitgedaagd optimaal te presteren. Op Het Rondeel zijn de kernbegrippen adaptief onderwijs mede richtinggevend voor de vormgeving van het onderwijs.

We willen leerlingen volwaardig laten ontwikkelen. Daar horen, naast de basisvakken taal en

rekenen, ook bewegen, creativiteit, persoonsontwikkeling en kennis van de wereld bij. We weten uitonderzoek dat leerlingen verschillen in aanleg, leertempo, in belangstelling en in hoe ze het besteleren. In het aanbod van het onderwijs willen we hiermee rekening houden om een maximale

ontwikkeling van leerlingen te stimuleren.

Als je leerlingen meer en meer uitdaagt en hun omgeving zo inricht dat ze enthousiast zijn, dan

zullen ze meer willen weten, uitproberen en onderzoeken. Leren is een activiteit waarbij je in

verbinding staat met je omgeving, zodat je daarvan leert.

Ouders, die met het oog op de schoolkeuze voor hun kind(eren) informatie over onze school willen, kunnen terecht bij de directeur van de school. Wij nodigen u graag uit voor een bezoek. Dan kunnen wij u nog meer over de school vertellen en onze mooie school laten zien.